Mon to Fri: 09:00 - 18:00

 

EU Innovations

        „МОС Консулт ООД" подписа договор BG16RFOP002-2.089-0736-C01 от 01.12.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

        Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

        Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

        Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.089-0736-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС Консулт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
 

 

 

 

 

 

 

EU Innovations

        „МОС КОНСУЛТ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0164-C01 от 16.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“.

        Проектът е свързан с ангажирането на персонал, използването налични активи и закупуването на работни станции - 5 бр. и софтуер за виртуализация - 1 бр. Човешките, материалните и нематериалните активи са необходими за разработването на продуктова иновация – иновативно компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето, която иновация ще бъде разработена съвместно от МОС Консулт ООД и партньора на компанията Технически университет – Варна.

        Закупуването на оборудването и ангажирането на персонала ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 650 084.16 лв., от които 499 543.57 лв. безвъзмездна финансова помощ (424 612.04 лв. европейско и 74 931.53 лв. национално съфинансиране) и 150 540.59 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационния капацитет на "МОС Консулт" ООД в тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", направление "Компютърни и мобилни приложения с образователен характер" от ИСИС чрез разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение с образователен характер, използващо виртуална реалност, с което ще се предоставя иновативна образователна услуга в областта на машиностроенето.

Специфични цели на проекта:

 • Разработване на иновативна на европейско ниво образователна услуга в областта на машиностроенето, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение;
 • Разработване на иновативно на европейско ниво компютърно приложение, базиращо се на нови знания в областта;
 • Разширяване на набора разработени иновационни продукти до TRL 6 на компанията;
 • Подобряване на конкурентоспособността на "МОС Консулт" ООД.

Резултати:

 • повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата;
 • сформиране и започване на работа на научно-изследователския екип за разработване на иновацията;
 • започване на амортизационни отчисления на закупени преди старта на проекта, сървър и дисков масив, необходими за разработване на иновацията;
 • извършени изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерния продукт
 • повишаване на иновативния капацитет на партньора и кандидата;
 • създадена бета версия на софтуерния продукт и тест на бета версията в релевантна среда;
 • закупени, монтирани и въведени в експлоатация 5 бр. работни станции.
 • осигурена необходимата хардуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията;
 • закупен и въведен в експлоатация 1 бр. софтуер за виртуализация;
 • осигурена необходимата софтуерна инфраструктура за ефективна работа на научно-изследователския екип по разработване на иновацията;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОС КОНСУЛТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.