Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01 „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е обявена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана съгласно ПМС 160/2016 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация/доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Работни станции - 5 бр.; Обособена позиция 2: Софтуер за виртуализация - 1 бр. 
Тръжната документация може да бъде свалена от тук.